askmydira

תשובות לשאלות על משכנתא, טאבו, חוק מכר דירות, דירות להשקעה, היטל השבחה, ארנונה ועוד

כיצד יש לחשב את הוצאות הבית המשותף

בבניין בן כ-30 שנה, האם ערך שטח הדירה הרשום בטאבו כולל שטחים לא מקורים (למשל מרפסת) או שהוא רק החלק המקורה של הדירה? לדירה רשום בטאבו 236 מ"ר ואילו מודד מוסמך של הדירה, ללא שטח לא מקורה, קיבל ערך של 206 מ"ר. מה הערך הנכון לחישוב יחסי של תשלומים לועד הבית?

עו"ד שי עמית משיב:

אם השאלה היא כיצד יש לחשב את הוצאות הבית המשותף, אזי חוק המקרקעין קובע זאת באופן הבא בסעיף 58:  בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות. בסעיף 57, נקבע ביחס לאופן קביעת חלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף (לכאורה, סוגיה נפרדת מסוגיית תשלום ההוצאות):

בחישוב שטח הרצפה לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון שטחם של גזוזטראות ושל קירות חיצוניים, אלא אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת

בשטח הדירה לא נכללות מרפסות פתוחות, והכל כמובן אלא אם כן יש מפתח אחר לחישוב ההוצאות שקבוע בתקנון הספציפי של הבנין.

 

Updated: 7 בפברואר 2019 — 11:26

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

askmydira © 2017 Frontier Theme